دوره فعال در نیکارو ندارد

موسسه راهبردی بشرا پژوه273


زمینه فعالیت:

مشاوره


مدیریت آموزشگاه: جناب آقای علی اصغر صادق پور

موسسه مطالعات راهبردی بشرا پژوه در سال 1381 با هدف انجام پروژه های پژوهشی و مطالعاتی، و خدمات مشاوره ای،آموزشی و تجاری سازی در حوزه مدیریت و مدیریت تکنولوژی توسط جمعی از دانش آموختگان دانشگاه های معتبر کشور مانند دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشگاه شیراز، و دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران تاسیس شد.

زمینه های فعالیت مؤسسه عبارتند از:

1- حاکمیت شرکتی و هیات مدیره                                                                       

2- مطالعات راهبردی در حوزه علوم و تکنولوژی                                                      

3 - استراتژی و برنامه ریزی استراتژیک                                                             

4- مدیریت تکنولوژی، نوآوری و تحقیق و توسعه

5- ارزیابی و ممیزی در حوزه های صنعتی و فناوری

6- خدمات تجاری سازی فناوری

7- خدمات کارگزاری صندوق نوآوری و شکوفایی

8- مطالعات ترازیابی                

بیشتر
;
الهیه - ( نمایش آدرس ) 051350****** ( نمایش شماره تماس ) http://boshrapajooh.ir

موسسه مطالعات راهبردی بشرا پژوه در سال 1381 با هدف انجام پروژه های پژوهشی و مطالعاتی، و خدمات مشاوره ای،آموزشی و تجاری سازی در حوزه مدیریت و مدیریت تکنولوژی توسط جمعی از دانش آموختگان دانشگاه های معتبر کشور مانند دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشگاه شیراز، و دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران تاسیس شد.

زمینه های فعالیت مؤسسه عبارتند از:

1- حاکمیت شرکتی و هیات مدیره                                                                       

2- مطالعات راهبردی در حوزه علوم و تکنولوژی                                                      

3 - استراتژی و برنامه ریزی استراتژیک                                                             

4- مدیریت تکنولوژی، نوآوری و تحقیق و توسعه

5- ارزیابی و ممیزی در حوزه های صنعتی و فناوری

6- خدمات تجاری سازی فناوری

7- خدمات کارگزاری صندوق نوآوری و شکوفایی

8- مطالعات ترازیابی