با سلام. بنده روانشناسی خوندم . نوروسایکولوژی از حوزه های نو و مورد توجه در دنیا هست و خیلی خوبه که آرن در مشهد داره در این حوزه کار میکنه.