برای کودک پرخاشگر باید چه کنم ؟
مدام جیغ میزنه و هرچیزی باب مباش نباشه رو‌پرت می‌کنه .

لطفاً یکی از بهترین مشاورینتون رو بهم معرفی کنید .