دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه تیراندازی شهید همت775


زمینه فعالیت:

تیراندازی


مدیریت آموزشگاه:

آموزش و تفریح درباشگاه تیراندازی با تیرو کمان و تیراندازی با تفنگ و تپانچه و پرتاب دارت شهیدهمت پایگاه استعداد یابی و قهرمان پروری دارت و تیراندازی جنوب غرب تهران آموزش بصورت حرفه ای تیراندازی با تفنگ و تپانچه 

بیشتر
;
منطقه 9 - ( نمایش آدرس ) 021553****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/tFKtqp

آموزش و تفریح درباشگاه تیراندازی با تیرو کمان و تیراندازی با تفنگ و تپانچه و پرتاب دارت شهیدهمت پایگاه استعداد یابی و قهرمان پروری دارت و تیراندازی جنوب غرب تهران آموزش بصورت حرفه ای تیراندازی با تفنگ و تپانچه