دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه رزمی آکادمی پرسیا 80


زمینه فعالیت:

رزمی


مدیریت آموزشگاه:
بوکس ، کاراته ، کیک بوکس ، موی تای ، دفاع شخصی کره ای و ژاپنی
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 0 ۲۱۸۸****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/Bv10D5

بوکس ، کاراته ، کیک بوکس ، موی تای ، دفاع شخصی کره ای و ژاپنی