دوره فعال در نیکارو ندارد

مجموعه ورزشی  مجموعه ورزشي پنج آذر51


زمینه فعالیت:

مجموعه ورزشی


مدیریت آموزشگاه:
مجموعه فرهنگي ورزشي پنج آذر با امکانات و تجهيزات مناسب ورزشي در بزرگراه بسيج واقع شده است.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021332****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/NTPeLz

مجموعه فرهنگي ورزشي پنج آذر با امکانات و تجهيزات مناسب ورزشي در بزرگراه بسيج واقع شده است.