دوره فعال در نیکارو ندارد

مجموعه ورزشی مجموعه ورزشي شهداي بريانک58


زمینه فعالیت:

مجموعه ورزشی


مدیریت آموزشگاه:
سالن فوتسال مجموعه ورزشي شهداي بريانک، از سالن هاي چند منظوره مجموعه ورزشي است که در خيابان قزوين واقع شده است.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) .****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/mVXlc7

سالن فوتسال مجموعه ورزشي شهداي بريانک، از سالن هاي چند منظوره مجموعه ورزشي است که در خيابان قزوين واقع شده است.