دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه بولینگ گیمز لند345


زمینه فعالیت:

بولینگ


مدیریت آموزشگاه:

باشگاه بولینگ گیمز لند

علاوه بر امکان بازی، آموزش  بولینگ نیز در این باشگاه انجام می شود.
مجموعه دارای لاین استاندارد و اتوماتیک است.
آموزش خصوصی زیرنظر مربیان مجرب

بیشتر
;
امام رضا - ( نمایش آدرس ) 051385****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/gamesland

باشگاه بولینگ گیمز لند

علاوه بر امکان بازی، آموزش  بولینگ نیز در این باشگاه انجام می شود.
مجموعه دارای لاین استاندارد و اتوماتیک است.
آموزش خصوصی زیرنظر مربیان مجرب