دوره فعال در نیکارو ندارد

ایده پروران مشرق غزال230


زمینه فعالیت:

مشاوره


مدیریت آموزشگاه: محمد عرفان

(مرکز بین المللی کارآفرینی کد-کارآفرین شو)

کارآفرینی بین المللی-خدمات کارآفرینی

".پروژه کارآفرین شو" پروژه مستقل شرکت دانش بنیان ایده پروران مشرق غزال در سه بخش، مرکز کارآفرینی کد، شبکه کارآفرینان درحال توسعه و رویداد های بین المللی کارآفرین شو در کشور های اکو، حوزه خلیج فارس و چین جهت ثبت و رویت پذیری بین المللی ایده های نوین کارآفرینی شما میباشد.

بیشتر
;
17 شهریور - ( نمایش آدرس ) 051351****** ( نمایش شماره تماس ) http://www.karafarinshow.com

(مرکز بین المللی کارآفرینی کد-کارآفرین شو)

کارآفرینی بین المللی-خدمات کارآفرینی

".پروژه کارآفرین شو" پروژه مستقل شرکت دانش بنیان ایده پروران مشرق غزال در سه بخش، مرکز کارآفرینی کد، شبکه کارآفرینان درحال توسعه و رویداد های بین المللی کارآفرین شو در کشور های اکو، حوزه خلیج فارس و چین جهت ثبت و رویت پذیری بین المللی ایده های نوین کارآفرینی شما میباشد.