هنر خوشنویسی

خوشنویسی همان گونه که از نامش پیداست به معنای زیبا نویسی و یا خلق زیبایی در خط می باشد و کسی که این کار را انجام می دهد خوش نویس نام دارد. یک خوش نویس با استعداد باید با انواع خط آشنایی داشته و با ذوق و دقت فراوان به نوشتن یک متن بپردازد. در …

هنر خوشنویسی ادامۀ مطلب »