معجزه یادگیری هنر (بخش اول)

هنر گرد و غبار زندگی روزمره را از روح میزداید . « پابلوپیکاسو » تاثیر اعجاز هنر از زبان پیکاسو راباهم خواندیم و حال به بررسی معجزه آموزش این گرایش میپردازیم . خلق فضای هنری و انجام فعالیت در این زمینه باعث کاهش استرس میشود .  افزایش تفکر خلاق و انعطاف پذیری ذهنی و باقی آیتم …

معجزه یادگیری هنر (بخش اول) ادامۀ مطلب »